Θεραπεία
Υπογονιμότητας

SERVICES

Σπερματέγχυση

Σπερματέγχυση (IntraUterine Insemination-IUI) ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία τοποθετείται το σπέρμα εντός της ενδομήτριας κοιλότητας με σκοπό τη διευκόλυνση της γονιμοποίησης. Είναι μια μέθοδος ελάχιστα επεμβατική και λιγότερο δαπανηρή από την εξωσωματική (IVF), με μικρότερα όμως ποσοστά επιτυχίας. Αποτελεί μία από υπηρεσίες που παρέχει το ιατρείο μας, πριν καταφύγουμε στην τελική λύση της εξωσωματικής. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση σπερματέγχυσης είναι ο έλεγχος βατότητας των σαλπίγγων με υστεροσαλπιγγογραφία ή HyCoSy. Οι βασικές ενδείξεις για τη χρήση της σπερματέγχυσης είναι:

  • Η περίπτωση ανεξήγητης υπογονιμότητας
  • Όταν υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στην ποιότητα του σπέρματος
  • Η περίπτωση ατόμων με αδυναμία ερωτικής επαφής λόγω οργανικών (π.χ. σοβαρή στυτική δυσλειτουργία) ή ψυχολογικών αιτιών.
  • Η περίπτωση πολύ ειδικών καταστάσεων όπου υφίστανται προβληματισμοί σχετικά με τη μέθοδ
  • Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η τελική διέξοδος προς τη λύση της εξωσωματικής είναι πιο πιθανή.
    ο σύλληψης (π.χ. σε περίπτωση όπου ο άντρας είναι HIV θετικός μπορεί να πραγματοποιηθεί σπερματέγχυση, αφού έχει προηγηθεί sperm washing μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες ματάδοσης του ιού στη γυναίκα).
  • Η περίπτωση ατόμων του ίδιου φύλλου που επιθυμούν τεκνοποίηση με σπέρμα δότη.

Εξωσωματική IVF

Η εξωσωματική (In Vitro Fertilization-IVF) είναι μία διαδικασία κατά την οποία η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο πραγματοποιείται στο εργαστήριο (εκτός σώματος) και εν συνεχεία τοποθετείται εντός του ενδομητρίου. Αποτελεί μία από τις βασικές υπηρεσίες του ιατρείου μας στη διευκόλυνση των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Βασικές ενδείξεις για να καταφύγει ένα ζευγάρι στην εξωσωματική είναι:

Τα στάδια της εξωσωματικής

1ο Στάδιο: Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που μπορούν να ακολουθηθούν στο στάδιο αυτό, όπως το Μακρύ Πρωτόκολλο με GnRH αγωνιστή και το Βραχύ Πρωτόκολλο με χρήση GnRH ανταγωνιστή. Το δεύτερο χρησιμοποιείται μόνο σε γυναίκες που ανήκουν στην ομάδα χαμηλού κινδύνου για την εμφάνιση του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών (OHSS). Το στάδιο αυτό παραλείπεται σε περίπτωση που επιλεγεί η πραγματοποίηση εξωσωματικής με φυσικό κύκλο.

2ο Στάδιο: Ωοληψία και λήψη σπέρματος. Κατά το στάδιο αυτό με τη χρήση ειδικής βελόνης και με την καθοδήγηση υπερήχων πραγματοποιείται η λήψη του περιεχομένου των ώριμων ωοθυλακίων. Επίσης, πραγματοποιείται η συλλογή σπέρματος από τον άνδρα, η οποία δύναται να χρειαστεί να γίνει και με χρήση επεμβατικής μεθόδου.

3ο Στάδιο: Γονιμοποίηση. Στη φάση αυτή τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται μαζί με τα ωάρια, ώστε να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να χρειαστεί η χρήση της μεθόδου ICSI, που περιγράφηκε παραπάνω, κατά την οποία ένα σπερματοζωάριο ενίται εντός του ωαρίου, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας.

4ο Στάδιο: Καλλιέργεια εμβρύων. Τα γονιμοποιημένα ωάρια επωάζονται σε ειδικά υλικά για περίπου 2 έως 5 ημέρες. Κατά το στάδιο αυτό ελέγχεται η ποιότητά τους και ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί PGS (Preimplantation Genetic Screening) ή PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis). Ειδικά, η δεύτερη τεχνική χρησιμοποιείται για ζευγάρια–φορείς μονογονιδιακού ή φυλοσύνδετου νοσήματος για να αποφύγουν την εμφύτευση εμβρύου που φέρει το νόσημα.

5ο Στάδιο: Εμβρυομεταφορά. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο κατά το οποίο το/τα έμβρυα (maximum δύο) μεταφέρονται εντός της ενδομήτριας κοιλότητας με τη χρήση ειδικού καθετήρα,  αφού πρώτα έχει επιβεβαιωθεί ότι το πάχος του ενδομητρίου είναι κατάλληλο.