Περίδεση
Τραχήλου

SERVICES

Περίδεση τραχήλου (Cervical Cerclage) είναι η διαδικασία κατά την οποία τοποθετούμε και ενισχύουμε με ράμμα τον τράχηλο της μήτρας με σκοπό να αποφύγουμε τον πρόωρο τοκετό.

Υπάρχουν δύο είδη περίδεσης ανάλογα το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιούνται:
i) Το Rescue Cervical Cerclage: Το οποίο εκτελείται ως έσχατη λύση σε περίπτωση ήδη υπάρχουσας ανώδυνης διαστολής τραχήλου στα αρχικά στάδια της κυήσεως.
ii) To Cervical Cerclage για προφυλακτικούς λόγους: Το οποίο μείωνει τις πιθανότητες πρόωρου τοκετού σε εγκυμονούσες που ανήκουν στο group υψηλού κινδύνου.

Στο group υψηλού κινδύνου, όπου προτείνεται περίδεση τραχήλου, ανήκουν οι δύο παρακάτω κατηγορίες:

i) Εγκυμονούσες με ιστορικό πρόωρου τοκετού ≤34 εβδομάδων ή αποβολή δευτέρου τριμήνου ≥16 εβδομάδων

ΚΑΙ

ανεύρεση μήκους τραχήλου υπερηχογραφικά μεταξύ 16ης και 24 εβδομάδας ≤25 mm.

ii) Εγκυμονούσες με ανεύρεση μήκους τραχήλου υπερηχογραφικά μεταξύ 16ης και 24 εβδομάδας ≤25 mm

ΚΑΙ

ιστορικό πρόωρης ρήξης εμβρυικών υμένων ή ιστορικό με επέμβαση που επηρεάζει το μήκος τραχήλου (π.χ. LLETZ).

Συγκεκριμένα, παρέχουμε την τοποθέτηση περίδεσης τραχήλου κατά McDonald, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Institute for Health Care Excellence (NICE).