Υποβοηθούμενος
Κολπικός Τοκετός

SERVICES

Με τον όρο υποβοηθούμενο κολπικό τοκετό εννοούμε τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων από το μαιευτήρα με σκοπό τη πραγματοποίηση κολπικού τοκετού.

Η χρήση των εμβρυουλκών ενδείκνυται όταν παρά την προσπάθεια εξώθησης από τη μητέρα δεν παρατηρείται εξέλιξη, όταν έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει δυσφορία στο έμβρυο και θέλουμε να επισπεύσουμε τον τοκετό (με προϋπόθεση ότι υπάρχει κεφαλική προβολή του εμβρύου και πλήρης διαστολή του τραχήλου) ή όταν προϋπάρχουν παθήσεις στη μητέρα που επιβάλλουν τη σημαντική μείωση της διάρκειας του 2ου σταδίου του τοκετού.

Στα μέσα που δύνανται να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται οι εμβρυουλκοί (περιστροφικοί ή μη) και η σικυουλκία. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τη δυνατότητα επεμβατικών τοκετών με τη χρήση Neville-Barnes και Kielland’s rotational εμβρυουλκών καθώς και τη χρήση σικυουλκίας (kiwi).

Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα σε ένα από τα λίγα κέντρα της Μεγ. Βρετανίας όπου χρησιμοποιούνται κατά κόρον rotational εμβρυουλκοί (St. James’ University Hospital) παρέχουμε όλες τις επιλογές επεμβατικού τοκετού με αποτέλεσμα να μειώνουμε σημαντικά τα ποσοστά των καισαρικών που εκτελούμε. Η χρήση τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG).