Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση για τους τρόπους που ο Χαρίλαος Χαραλαμπίδης (εφεξής «Ιατρός») συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους λόγους που τηρεί τα δεδομένα, για το είδος των δεδομένων που επεξεργάζεται, για το χρονικό διάστημα που αποθηκεύει τα δεδομένα και για τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που υιοθετεί για την προστασία των  δεδομένων.

Ο Ιατρός διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες του και την παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Ιατρός ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, Τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα) και απαιτούν αυξημένη προστασία.

Η φύση της δραστηριότητας του Ιατρού είναι τέτοια ώστε καθημερινά έρχεται σε επαφή με πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών, προσωπικού ιατρείου, ιατρών – συνεργατών, λοιπών συνεργατών – προμηθευτών – υπεργολάβων, επισκεπτών ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ληπτών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ.

Σκοποί Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ιατρός συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

Βασικές Αρχές Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ιατρός τηρεί τις κάτωθι θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η τήρηση των οποίων επιβάλλεται από τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»):

Είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Ενδεικτικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον Ιατρό και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την επίσκεψη ενός ασθενή, για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, για την συνεργασία με ιατρό, για την συνεργασία λοιπούς συνεργάτες, για την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού δελτίου / newsletter προς τρίτους κ.ο.κ.

Στην περίπτωση των ασθενών, συλλέγονται δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από τον Ιατρό ιατρικές υπηρεσίες ή ακόμα και δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από τον Ιατρό, αλλά αναφέρθηκαν στον Ιατρό είτε από τους ίδιους τους ασθενείς, είτε από τρίτους. Επίσης, ενδέχεται να συλλεγούν και προσωπικά δεδομένα συνοδών ή συγγενών των ασθενών.  Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες για την διεκπεραίωση της πληρωμής (πχ. τραπεζικός λογαριασμός ή πιστωτική κάρτα).

Στην περίπτωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Ιατρού, συλλέγονται πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας  και πάσης φύσεως ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιεί ή μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον ο Ιατρός, με σκοπό την ενημέρωσή τρίτων, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocol address) της συσκευής του επισκέπτη (πχ ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone), μοτίβα περιήγησης στις ιστοσελίδες (browsing patterns), πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, ιστορικό του προγράμματος περιήγησης (browser history), δεδομένα γεωγραφικού προσδιορισμού (geolocation), στοιχεία του πρωτοκόλλου HTTP κλπ. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές του Ιατρού, ενώ τα δεδομένα τηρούνται σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην είναι εφικτή κατά το δυνατό η ταυτοποίηση των χρηστών.

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Διαβίβαση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων συλλέγονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ιατρού ή από τον ίδιο, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Ειδικά για την περίπτωση των ασθενών, προσωπικά δεδομένα μπορεί να δίδονται από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, από άτομο/άτομα που τα συνοδεύουν.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά βάσει των νομιμοποιητικών βάσεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ για απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή του άρθρου 9 ΓΚΠΔ για ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα). Ειδικά τα ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα των ασθενών παρέχονται σε τρίτα μέρη μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα υποκείμενα των δεδομένων (π.χ. στους ιατρούς για σκοπούς διάγνωσης/θεραπείας). Με τη ρητή συναίνεση ή τη σχετική εντολή των υποκειμένων των δεδομένων, δεδομένα υγείας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία ασθενή).

Ο Ιατρός δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από αυτούς που συλλέχθηκαν και δεν θα τα δημοσιοποιήσει/κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση επεξεργασίας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Διάρκεια Τήρησης Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την ειδικότερη ενημέρωση που παρέχεται ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία υποκειμένου δεδομένων.

Ειδικότερα για τους ασθενείς, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων τους είναι 10 έτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, οπότε ο χρόνος τήρησης τους παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά τη χρονική περίοδο τήρησής τους, ο Ιατρός φροντίζει ώστε τα προσωπικά δεδομένα να καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Θεμελιώδη δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του:

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους με την έγγραφη υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@charalampidis.net. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων και να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Ιατρός δύναται να ζητά την παροχή πρόσθετων μεθόδων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr).

Ο Ιατρός θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματα να απαντώνται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ιατρός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/ εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.).

Γενικά, ο Ιατρός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο Ιατρός, στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά εφαρμόζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της Ιατρού που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Το προσωπικό του Ιατρού  δεσμεύεται έναντί τους για την τήρηση εμπιστευτικότητας και ιατρικού απορρήτου για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι (συγγενείς, συνοδοί, επισκέπτες, ιατροί, λοιποί συνεργάτες κλπ).

Η διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων (ιδίως των δεδομένων υγείας των ασθενών) γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα. Ειδικότερα, έχουν επισημανθεί στο προσωπικό του Ιατρού τα ακόλουθα:

Όλο το προσωπικό του Ιατρού είναι ενήμερο ότι η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως θέσης, ειδικότητας και ιεραρχικής βαθμίδας.